AlpaServe: Statistical Multiplexing with Model Parallelism for Deep Learning Serving.

Zhuohan Li, Lianmin Zheng, Yinmin Zhong, Vincent Liu, Ying Sheng, Xin Jin, Yanping Huang, Zhifeng Chen, Hao Zhang, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica:
AlpaServe: Statistical Multiplexing with Model Parallelism for Deep Learning Serving. OSDI 2023: 663-679