ItyFuzz: Snapshot-Based Fuzzer for Smart Contract.

Chaofan Shou, Shangyin Tan, Koushik Sen:
ItyFuzz: Snapshot-Based Fuzzer for Smart Contract. ISSTA 2023: 322-333